page contents

Rapporter

Nedan är arkivet för Exalts rapporter.

Delårsrapport Q3

Januari – September 2018

Delårsrapport Q2

Januari – Juni 2018

Delårsrapport Q1

Januari – Mars 2018

Årsredovisning 2017

 Januari-December 2017

Delårsrapport 

Januari – September 2017

Delårsrapport

Januari – Juni 2017

Delårsrapport 

Januari – Mars 2017

Årsredovisning 2016

Januari - December 2016

Delårsrapport

Januari – September 2016

Delårsrapport

Januari-Juni 2016

Finansiella Kalender

Exalts finansiella kalender visar kommande händelser.

Q3 2018

Delårsrapport

20 November

2018

Q4 2018

Bokslutskommuniké

19 Februari

2019

23 Maj

2019

Rapport och Bolagsstämma

Aktiekurs

Bolagsstyrning

Exalt AB (publ) tillämpar svensk aktiebolagslag, de regler och rekommendationer som följer av bolagets notering på Aktietorget samt de rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer såsom Näringslivets Börskommitté. Exalt AB (publ) tillämpar för närvarande inte den svenska koden för bolagsstyrning.

 

Bolagsstämman

Bolagsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare kan delta. På bolagsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse och beslut om ny styrelse för de kommande tolv månaderna. Kallelsen offentliggörs senast två veckor innan extra bolagsstämma och senast fyra veckor innan årsstämma. Kallelse, informationsmaterial och protokoll finns att tillgå här på hemsidan.

 

Bolagsordningen

Exalt AB (publ) har en fastslagen bolagsordning som följs utöver övriga regler.

 

Valberedningen

Valberedningen – som består av Bengt-Åke Älgevik, Thomas Flinck och Pär Wikström – har till uppgift att inför årsstämma lämna förslag till val av ledamöter och arvode till styrelsen.

 

Styrelsens arbete

Bolagets styrelse består av fyra ledamöter. Styrelsens arbetsordning innehåller regler och riktlinjer för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören och en instruktion avseende ekonomisk rapportering. Styrelsen har valt att fördela vissa specifika arbetsuppgifter och bevakningsområden.

De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna hanteras av styrelsen i sin helhet. Bolagets revisorer lämnar årligen minst en rapport över granskningen till styrelsen. Härvid behandlas bland annat iakttagelser avseende intern kontroll och granskning.

Bolagets affärsledning utgörs av dess vd. Affärsledningen ansvarar för förankring och genomförande av beslut samt operativ samordning.

 

Revisor

Revisorer utses av årsstämman. De har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Bolagets stämmovalda revisor är auktoriserade revisorn Joakim Söderin, Grant Thornton.

Kontakt

Hallonbergsplan 5

174 52 Sundbyberg

Hitta hit (karta)

Telefon: +46 8 706 76 50
E-mail: info@exalt.se

Skicka meddelande