page contents

Rapporter

Bokslutskommuniké Januari-December 2019

Delårsrapport Q2 Januari-Juni 2019

Revisionsberättelse 2018

Delårsrapport Q1 Januari-Mars 2019

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké Januari – December 2018

Delårsrapport Q3 Januari – September 2018

Delårsrapport Q2 Januari – Juni 2018

Delårsrapport Q1 Januari – Mars 2018

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké Januari - December 2017

Delårsrapport Q3 Januari – September 2017

Delårsrapport Q2 Januari – Juni 2017

Delårsrapport Q1 Januari – Mars 2017

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké Januari - December 2016

Delårsrapport Q3 Januari – September 2016

Delårsrapport Q2 Januari-Juni 2016

Rapporter m.m.

Bokslutskommuniké Januari - December 2020

Delårsrapport Q3 Januari - September 2020

Delårsrapport Q2 Januari -Juni 2020

Kommuniké från årsstämma 2020

Delårsrapport Q1 Januari -Mars 2020

Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké Januari-December 2019

Delårsrapport Q3 Januari-September 2019

Delårsrapport Q2 Januari-Juni 2019

Revisionsberättelse 2018

Delårsrapport Q1 Januari-Mars 2019

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké Januari – December 2018

Delårsrapport Q3 Januari – September 2018

Delårsrapport Q2 Januari – Juni 2018

Delårsrapport Q1 Januari – Mars 2018

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké Januari - December 2017

Delårsrapport Q3 Januari – September 2017

Delårsrapport Q2 Januari – Juni 2017

Delårsrapport Q1 Januari – Mars 2017

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké Januari - December 2016

Delårsrapport Q3 Januari – September 2016

Delårsrapport Q2 Januari-Juni 2016

Finansiell Kalender

Delårsrapport

Q3 2020

27 november

2020

26 februari

2021

Bokslutskommuniké

Q4 2020

27 maj

2021

Delårsrapport

Q1 2021

27 maj

2021

Årsstämma

2021

Aktiekurs

Bolagsstyrning

Exalt AB (publ) tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler som följer av bolagets notering på Spotlight Stock Market. Exalt AB (publ) tillämpar för närvarande inte den svenska koden för bolagsstyrning.

 

Bolagsstämman

Bolagsstämman är det beslutande organ där aktieägare kan delta. På bolagsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ärenden som bl.a. utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse och beslut om styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Kallelsen offentliggörs senast två veckor innan extra bolagsstämma och senast fyra veckor innan årsstämma. Kallelse, informationsmaterial och protokoll finns att tillgå här på hemsidan.

 

Bolagsordningen

Exalt AB (publ) har en fastslagen bolagsordning som följs utöver övriga regler.

 

Valberedningen

Valberedningen som väljs vid årsstämman har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende val av ledamöter och arvode till styrelsen.

 

Styrelsens arbete

Bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens arbetsordning innehåller regler och riktlinjer för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, och instruktioner avseende ekonomisk rapportering. Styrelsen har valt att fördela vissa specifika arbetsuppgifter och bevakningsområden. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna hanteras av styrelsen i sin helhet. Bolagets revisorer lämnar årligen minst en rapport över granskningen till styrelsen. Härvid behandlas bland annat iakttagelser avseende intern kontroll och granskning. Bolagets affärsledning utgörs av dess vd. Affärsledningen ansvarar för förankring och genomförande av beslut samt operativ samordning.

 

Revisor

Revisor utses av årsstämman. Denne har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Bolagets stämmovalda revisor är för närvarande auktoriserade Joakim Söderin, Grant Thornton.

Kontakt

Hallonbergsplan 5

174 52 Sundbyberg

Hitta hit (karta)

Telefon: +46 8 706 76 50
E-mail: info@exalt.se

Skicka meddelande