För investerare

Graphs
Lär känna bolaget

Exalt är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar

Idag erbjuds projektering och installation av data, service och infrastruktur, analyser, och övriga konsulttjänster.

Utöver erbjuds teknisk support och rådgivning. Verksamheten styrs utifrån koncernens dotterbolag, där kunderna återfinns bland olika bolag, operatörer, myndigheter samt institut. Bolaget gick tidigare under namnet Xtranet Gruppen och har sitt huvudkontor i Solna.

Läs mer på Spotlight launch
Calendar

Finansiell kalender

2024-08-16 Publicering kvartalsrapport Q2

2024-11-08 Publicering kvartalsrapport Q3

Bolagsstyrning

Hur styr vi bolaget?

Exalt AB (publ) tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler som följer av bolagets notering på Spotlight Stock Market. Exalt AB (publ) tillämpar för närvarande inte den svenska koden för bolagsstyrning.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är det beslutande organ där aktieägare kan delta. På bolagsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ärenden som bl.a. utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse och beslut om styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Kallelsen offentliggörs senast två veckor innan extra bolagsstämma och senast fyra veckor innan årsstämma. Kallelse, informationsmaterial och protokoll finns att tillgå här på hemsidan.

Bolagsordningen

Exalt AB (publ) har en fastslagen bolagsordning som följs utöver övriga regler.

Valberedningen

Valberedningen som väljs vid årsstämman har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende val av ledamöter och arvode till styrelsen.

Styrelsens arbete

Bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens arbetsordning innehåller regler och riktlinjer för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, och instruktioner avseende ekonomisk rapportering. Styrelsen har valt att fördela vissa specifika arbetsuppgifter och bevakningsområden. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna hanteras av styrelsen i sin helhet. Bolagets revisorer lämnar årligen minst en rapport över granskningen till styrelsen. Härvid behandlas bland annat iakttagelser avseende intern kontroll och granskning. Bolagets affärsledning utgörs av dess vd. Affärsledningen ansvarar för förankring och genomförande av beslut samt operativ samordning.

Revisor

Revisor utses av årsstämman. Denne har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Bolagets stämmovalda revisor är för närvarande auktoriserade Joakim Söderin, Grant Thornton.

Styrelse

Det här är styrelsen på Exalt

Christer Ljungberg

Styrelseordförande
Christer har över 25 års erfarenhet av ledningsroller som exempelvis ordförande, styrelseledamot, VD och Investment Manager, där han har drivit, utvecklat, noterat och sålt flera bolag inom IT, mjukvara och internet. Han har bl.a. erfarenhet från internationella IT-bolag och datakommunikationsbranschen.
Christer har över 25 års erfarenhet av ledningsroller som exempelvis ordförande, styrelseledamot, VD och Investment Manager, där han har drivit, utvecklat, noterat och sålt flera bolag inom IT, mjukvara och internet. Han har bl.a. erfarenhet från internationella IT-bolag och datakommunikationsbranschen.

Robert Erlandsson

Styrelseledamot
Robert har mer än 25 års erfarenhet av ledning och företagsutveckling i entreprenörsdrivna tillväxtbolag inom IT-branschen i roller som ägare, VD, CFO och Business Controller, senast som VD och grundare av Cinteros. Robert drivs av att förändra och utveckla verksamheter och människor och har lång erfarenhet av expansion, förvärv och omstruktureringar.
Robert har mer än 25 års erfarenhet av ledning och företagsutveckling i entreprenörsdrivna tillväxtbolag inom IT-branschen i roller som ägare, VD, CFO och Business Controller, senast som VD och grundare av Cinteros. Robert drivs av att förändra och utveckla verksamheter och människor och har lång erfarenhet av expansion, förvärv och omstruktureringar.
Fredrik Armandt

Fredrik Armandt

Styrelseledamot
Fredrik har varit verksam i IT-branschen i över 30 år, bl.a. som entreprenör och företagsledare inom datakommunikation och IT-säkerhet. Han grundade Netsecure år 2000 och etablerade Exclusive Networks nordiska verksamhet 2009.
Fredrik har varit verksam i IT-branschen i över 30 år, bl.a. som entreprenör och företagsledare inom datakommunikation och IT-säkerhet. Han grundade Netsecure år 2000 och etablerade Exclusive Networks nordiska verksamhet 2009.

Helena Forsmark

Styrelseledamot
Helena har mer än 25 års erfarenhet från IT-konsultbranschen i många olika roller, som VD, affärsområdeschef, konsultchef, Key Account Manager och teknisk konsult. Hon har startat upp nya initiativ och drivit tillväxt i befintlig verksamhet, där försäljning och affärsutveckling varit en röd tråd genom hela hennes karriär. Sedan ca ett år tillbaka är Helena VD för Hatteland Technology AB, ett svenskt teknikföretag ingående i en norsk koncern som utvecklar kundanpassade hårdvarulösningar.
Helena har mer än 25 års erfarenhet från IT-konsultbranschen i många olika roller, som VD, affärsområdeschef, konsultchef, Key Account Manager och teknisk konsult. Hon har startat upp nya initiativ och drivit tillväxt i befintlig verksamhet, där försäljning och affärsutveckling varit en röd tråd genom hela hennes karriär. Sedan ca ett år tillbaka är Helena VD för Hatteland Technology AB, ett svenskt teknikföretag ingående i en norsk koncern som utvecklar kundanpassade hårdvarulösningar.