Allmänna villkor

Exalt Network AB:s allmänna villkor — för tjänster och produkter

1. Allmänt

1.1. Följande allmänna villkor gäller vid beställning och leverans av tjänster och produkter från Exalt Network AB (nedan Exalt) till bolagets kunder. Ytterligare villkor avseende tjänster och produkter kan specificeras i separat avtal mellan Exalt och kunden. Villkor i specifika avtal mellan Exalt och kunden har företräde framför villkor i detta dokument.

1.2. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Exalt som ansvarar för och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifterna som lämnas. Ytterligare information om hur och varför Exalt behandlar personuppgifter i Exalts personuppgiftspolicy.

 

2. Priser

2.1. Alla priser är angivna exklusive moms.

2.2. Indexjustering sker årligen efter basmånad det år avtal knutits. Därefter indexjusteras beloppet årligen enligt fastställt prisindex. Vi använder SCB:s index AKI för tjänstemän (AKI SNI 2007, J).

 

3. Betalningsvillkor

3.1. Betalning sker via faktura som skickas per e-post alternativt via post.

3.2. Fakturas förfallodag infaller 30 dagar efter fakturadatum, om inget annat angivits i separat avtal mellan Exalt och kunden. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Exalt äger dessutom rätt till ersättning för påminnelseavgift och inkassokostnader.

3.3. Invändning mot faktura ska vara Exalt tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Invändning kan framföras skriftligen där utförliga skäl till varför fakturan bestrids tydligt framgår.

 

4. Reklamation

4.1. Utförd tjänst/levererad produkt reklameras senast 10 dagar efter leverans.

4.2. Reklamation ska framföras skriftligen. Begäran om skadestånd ska också alltid göras skriftligen. Om felet bedöms ligga hos Exalt ska nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas inom skälig tid.

 

5. Garanti

5.1. Vid leverans av produkter hänvisar Exalt till tillverkarens produktgarantier.

 

6. Force Majeure

6.1. Exalt är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelser enligt detta avtal, om force majeure inträffar. Som force majeure räknas t.ex. ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, upplopp, krig, sabotage, extrema väderförhållanden, naturkatastrof, brand, explosion eller angrepp av offentliga myndigheter.

 

7. Ikraftträdande och ändring av avtalsvillkor

7.1. Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 mars 2019.

7.2. Exalt har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Ändringar och tillägg uppdateras och kommuniceras via Exalt:s hemsida https://www.exalt.se.

 

8. Support och tillgänglighet

8.1. Support/kundtjänst erbjuds helgfria vardagar mellan kl 08:00-17:00 på telefonnummer +46 8 706 76 50 alternativt på helpdesk@exalt.se.

8.2. Supportärenden hanteras efter bästa förmåga utan garanterad hanteringstid om inget separat avtal upprättats mellan Exalt och kund gällande SLA-åtagande. Hantering av supportärenden faktureras enligt gällande prislista.

8.3. Vid fakturafrågor kontaktas info@exalt.se alternativt angiven kontaktperson enligt separat överenskommelse.