Miljöpolicy

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera negativ miljöpåverkan som orsakas av vår verksamhet.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och sedan 2015 är vi certifierade för miljöledningssystemet ISO14001. Vi uppmuntrar våra medarbetare till ett livscykeltänkande både under och efter arbetstid. Grunden för vårt miljöarbete utgörs av gällande lagar men vi är miljöambitiösa och vill bedriva ett miljöarbete som sträcker sig långt över det som lagar och regler kräver. Därför ska vår miljöpolicy vara tydlig för våra medarbetare, våra kunder, samarbetspartners och leverantörer.

För att uppnå minimal miljöpåverkan arbetar vi för att:

  • Följa gällande miljölagstiftning och sträva efter att tillmötesgå miljökrav från såväl kunder som samhället i övrigt
  • Påverka våra kunder och leverantörer i riktning mot ökat miljöansvar
  • Välja lösningar, produkter och material med avseende på ekonomi, energi och miljö i samband med inköp och leverans av tjänster och produkter
  • Planera våra resor och resa med kollektiva färdmedel när så är möjligt
  • Använda tekniska hjälpmedel till exempel telefon- och videokonferenser för att minska behovet av resor
  • Säkerställa att uttjänt elektronisk utrustning och komponenter samt övrigt avfall sorteras och transporteras till godkända återanvändnings- och återvinningsstationer
  • Genom kontinuerlig kompetensutveckling höja vår medvetenhet i miljöfrågor
  • Hushålla med resurser