Exalt genomför VD-förändring och förstärker ledning

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt genomför VD-förändring och förstärker ledning

Exalt förstärker ledningen för att möjliggöra ytterligare tillväxt. Fredrik Armandt, styrelseledamot i Exalt, tillträder som interim VD. Nuvarande VD Mikael Hjälm kommer att fortsätta inom bolaget som affärsområdeschef för affärsområdet “IT-Infrastruktur” där områdena “Strukturerade Fastighetsnät” och “Transmissionsteknik” ingår.

Exalt har under åren 2018-2019 haft stabil verksamhet där lönsamheten har stärkts betydligt. Styrelse och ledning har fastställt en uppdaterad affärsplan där målsättningen är tillväxt. För att bibehålla och växa den stabila befintliga verksamheten och samtidigt möjliggöra satsning och tillväxt på nya affärsområden har styrelse och ledning enats om att förstärka ledningen på Exalt. För att uppnå denna tillväxt behöver organisationsförändringar genomföras i syfte att skapa rätt förutsättningar.

“Strukturerade fastighetsnät” och “Transmissionsteknik” ingår i det nya affärsområdet “IT-infrastruktur” där Mikael Hjälm blir ansvarig. Därmed lämnar Mikael Hjälm sitt uppdrag som VD för att driva och utveckla affärsområdet vidare. Fredrik Armandt, styrelseledamot i Exalt, tillträder som interim VD tills dess att ny permanent VD tillträder. Processen för rekrytering av ny VD påbörjas under våren.

”Under min ledning har Exalt vuxit och har nu en stabil lönsamhet. Jag brinner för vår befintliga verksamhet och vill se en fortsatt stabil och jämn tillväxt inom området. För att möjliggöra detta parallellt med nysatsningar på andra områden har jag valt att frigöra tid för att fortsättningsvis fokusera ännu mer på vår befintliga verksamhet.” säger Mikael Hjälm.

“Exalts nuvarande verksamhet är både stabil och lönsam med långa kundrelationer och näst intill obefintlig personalomsättning. Bolaget har med relativt små säljresurser sedan starten 2005 levererat ett stabilt orderflöde och stadig kundtillväxt. Nu behöver vi både lägga mer resurser på att utveckla den befintliga affären, men också titta på nya möjligheter för tillväxt och breddning av vårt erbjudande.” säger Fredrik Armandt.

Förändringarna i korthet
– Mikael Hjälm lämnar sitt uppdrag som VD och blir ansvarig för det sammanslagna affärsområdet “IT-infrastruktur”
– Styrelseledamot Fredrik Armandt tillträder som interim VD
– “Strukturerade fastighetsnät” och “Transmissionsteknik” ingår i nytt affärsområde “IT-infrastruktur”

 

Denna information innehåller insiderinformation som Exalt AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Sten, styrelseordförande
karin.steen@somitrack.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.