Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2021

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2021

Starkt kvartal med ökad omsättning och resultat

 • Ny strategi förbättrar resultatet. EBITDA Q4, +1,82 Mkr
 • Bra efterfrågan på tjänster i alla Affärsområden ökar omsättningen, +11,5%
 • Fokus på konsulttjänster ökar konsultförsäljningen, 35%

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,3 MSEK (10,2) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,8 MSEK (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,1 MSEK (-0,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 1,1 MSEK (-0,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 3,6 MSEK (7,0) MSEK

Helåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,9 (37,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 (3,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,1 (0,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -4,4 (0,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,00) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 3,6 (7,0) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Inga viktiga händelser noterades under kvartalet.

Händelser efter periodens utgång

 • Anställt ny verksamhetschef inom IT-infrastruktur

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.