Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2022

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2022

 • Omsättningstillväxt på 18,6 %
 • Förbättrat EBITDA resultat med 3 MSEK
 • Bokföringstekniska nedskrivningar med 19,3 MSEK
 • Renodlad balansräkning och förenklad koncernstruktur

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,3 MSEK (11,3) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,0 MSEK (1,8) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,1 MSEK (1,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -16,4 MSEK (1,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,30 (0,02) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 4,3 MSEK (3,6) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,9 (-1,8) MSEK

Helåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 45,0 (37,9) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,0 (-1,4) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,2 (-4,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -17,7 (-4,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,08) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 4,3 (3,6) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,9 (-1,8) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Styrelsen har beslutat att förenkla koncernstrukturen och renodla balansräkningarna i både koncernen och moderbolaget. Det handlar om icke kassaflödespåverkande bokföringstekniska justeringar på totalt 19,3 MSEK relaterade till nedskrivningar av goodwill, dotterbolagsaktier samt skattefordran. Dessa åtgärder ger en transparens och tydlighet i den fortsatta ekonomiska rapporteringen.

Händelser efter periodens utgång

 • Inga viktiga händelser noterades under perioden.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.