Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2023

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2023

Starkt fjärde kvartal och helår 2023 med ökad omsättning och resultat

Oktober – december

 • Omsättning perioden 14,2 MSEK (12,3) +15,4%
 • EBITDA 2,2 MSEK (1,0) +220%

Januari – december

 • Omsättning 49,4 MSEK (45,0) + 9,8%
 • EBITDA 3,2 MSEK (2,0) +160%

 

 

Exalt AB (publ)

Bokslutskommuniké 2023

 

 

 

 

 

C:DATAGemensamEkonomiHRVarbinetwork-3664108_1920.jpg

 

Starkt fjärde kvartal och helår 2023 med ökad omsättning och resultat

 

Oktober – december

 • Omsättning perioden 14,2 MSEK (12,3) +15,4%
 • EBITDA 2,2 MSEK (1,0) +220%

 

Januari – december

 • Omsättning 49,4 MSEK (45,0) + 9,8%
 • EBITDA 3,2 MSEK (2,0) +160%

 

 

 

 

 

Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2023

 

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,2 MSEK (12,3) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 MSEK (1,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 MSEK (-9,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 2,2 MSEK (-16,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-0,30) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 2,8 MSEK (4,3) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,5 (1,9) MSEK

 

Helåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 49,4 (45,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2 (2,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,1 (-10,2) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 2,6 (-17,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,1 (-0,33) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 2,8 (4,3) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,5 (1,9) MSEK

 

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Ingått avtal med Einar Mattsson AB avseende implementation och driftsättning av fastighetsnätverk

 

Händelser efter periodens utgång

 • Johan Rockström tillträder som ny VD från februari 2024. Johan har 25 års erfarenhet från ledande befattningar i IT branschen och kommer närmast från rollen som VD för nätverksleverantören TPO.

 

 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

C:DATAGemensamEkonomiÖvrigtexalt-mark-dark.pngC:DATAGemensamEkonomiÖvrigtexalt-mark-dark.pngC:DATAGemensamEkonomiÖvrigtexalt-mark-dark.png           

       

 

 

 

VD:s kommentar för helåret

 

 

Fjärde kvartalet 2023 blev resultatmässigt årets bästa kvartal med ökade intäkter och god lönsamhet tack vare ett gott inflöde av nya affärer, sammantaget under helåret visade Exalt på en stabil ekonomi med växande intäkter och resultat.

 

Som ny VD för Exalt sedan februari kommer jag att fortsätta arbetet med den befintliga strategin med ett konkurrenskraftigt erbjudande till marknaden utifrån våra tre affärsområden; Operatörs- & Fastighetsnät, IT Drift & Design samt Konsulttjänster. Det finns tydliga synergier mellan affärsområdena där Exalt kan erbjuda både design, installation och drift med egen personal och hög kompetens.

 

Jag ser goda tillväxtmöjligheter inom alla tre affärsområdena. Under 2023 har affärsområdet Operatörs- och Fastighetsnät haft starkast tillväxt med åtaganden för teleoperatörerna och deras mobilnät där utrullningstakten för nya 5G nät ökar.

 

Affärsområdet IT Drift & Design har en god underliggande affär med driftavtal med Sundbybergs Stadsnät och flera medelstora företag. Tillväxten i affärsområdet den närmaste tiden ser ut att komma från fastighetssektorn där efterfrågan ser stark ut i början av 2024 men flertalet möjliga affärer under första halvåret. Vår konsultverksamhet ser ett ökat behov av seniora nätverkstekniker med säkerhetsprofil där vi rekryterar för att möta efterfrågan.

 

Under året kommer vi öka fokus på försäljning för att skapa fler affärer i befintliga kundrelationer och rekrytera nya kunder, dessutom siktar vi på att bredda Exalts geografiska marknad som idag huvudsakligen är koncentrerad till Stockholmsområdet.

 

När vi på Exalt ser tillbaka på 2023 kan vi summera ett år där omsättningen växte med 9,8% och intäkterna växte mer än kostnaderna, vi hade ett positivt kassaflöde på 1,5 Mkr och ett EBITDA som ökade till 3,2 Mkr. Vi ser också ett ökat inflöde av nya kunder och att vår organisation har växt med fler kompetenta medarbetare och ledare.

 

Johan Rockström

VD Exalt AB (publ)

 

 

Kort om Exalt AB (publ)

Exalt är en helhetsleverantör av IT-driftslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, driftar, underhåller IT-lösningar och nätverk för företag och organisationer. Med hög kompetens, leveranskvalitet och certifieringar ser Exalt till att kunderna får och upprätthåller en säker IT miljö. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

 

För mer information, vänligen besök www.exalt.se

 

Koncernens finansiella sammandrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt-dec 2023

Okt-dec 2022

Helår 2023

Helår 2022

Nettoomsättning, TSEK

14 200

12 252

49 376

45 000

Rörelseresultat före avskrivningar, (EBITDA), TSEK

2 247

1 045

3 245

2 033

Rörelsemarginal före avskrivningar %

15,8

8,5

6,6

4,5

Rörelseresultat (EBIT), TSEK

2 202

-9 071

3 062

-10 212

Resultat efter finansiella poster, TSEK

2 179

-9 141

2 723

-10 496

Periodens resultat, TSEK

2 179

-16 372

2 597

-17 728

Resultat per aktie *, SEK

0,04

-0,30

0,05

-0,33

Likvida medel, TSEK

2 804

4 280

2 804

4 280

Soliditet, %

18,0

8,4

18,0

8,4

Kassalikviditet, %

143,2

162,9

143,2

162,9

Eget kapital, TSEK

3 990

1 557

3 990

1 557

Balansomslutning, TSEK

22 186

18 647

22 186

18 647

Totalt antal aktier, st *

54 047 414

54 047 414

54 047 414

54 047 414

Genomsnittligt antal anställda

33

32

34

31

 

Definitioner

Nettoomsättning  

Intäkter avseende levererade tjänster och sålda varor eller i huvudverksamheten.

 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

 

Rörelseresultat (EBIT) 

Resultat före finansiella poster och skatt.

 

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av omsättningen

 

Likvida medel

Kassa och banktillgodohavanden.

 

Soliditet  

Eget kapital som andel av totala tillgångar. Ger en bild av hur mycket av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital och visar företagets betalningsförmåga på lång sikt.

 

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

 

Genomsnittligt antal anställda  

Beräknas som summan arbetad tid dividerat med normalarbetstid för perioden.

 

Resultat per aktie

Resultatet dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Finansiell översikt

Oktober – december, 2023

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (12,3) MSEK.

Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 12,0 (11,6) MSEK för det fjärde kvartalet. 

Rörelseresultat

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 (1,0) MSEK, medan rörelse-

resultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (-9,1) MSEK.

 

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till 2,2 (-16,4) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om 0,04      (-0,3) SEK.

 

Helår, 2023

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 49,4 (45,0) MSEK för helåret.

Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 46,3 (43,4) MSEK för helåret.

Rörelseresultat

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2 (2,0) MSEK, medan rörelse-

resultatet (EBIT) uppgick till 3,1 (-10,2) MSEK.

 

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till 2,6 (-17,7) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om 0,05 (-0,33) SEK.

 

Finansiell ställning och investeringar

Totala tillgångar uppgick per den 31 december 2023 till 22,2 (18,6) MSEK.

Likvida medel uppgick per den 31 december 2023 till 2,8 (4,3) MSEK. Soliditeten i moderbolaget uppgår till 68 (56) procent. 

De långfristiga lånen uppgår per den 31 december 2023 till 4,9 MSEK.

Uppskjuten skattefordran har under året skrivits ner och uppgick per den 31 december 2023 till 2,87 MSEK vilket vid 20,6% skatt motsvarar 13,9 MSEK i resultat.

 

Medarbetare

Antal anställda uppgick per den 31 december 2023 till 34 personer, jämfört med 31 personer vid utgången av motsvarande period föregående år.

Principer för delårsrapportens upprättande

Koncernredovisningen för Exaltkoncernen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-lagen. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget. Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och bokförings-nämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med bokförings-nämndens allmänna råd 2012:1 (K3) kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen utgörs av prövning av nedskrivningsbehov och värdering av underskott.

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta nya finansierings-lösningar. Bland riskerna finns i övrigt framför allt projektförseningar, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade politiska beslut.

 

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

 

 

 

Aktien

Exalt AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market.

 

 

 

 

 

 

 

 

Solna, den 22 februari 2024

 

 

Exalt AB (publ)

 

 

 

Christer Ljungberg

 

Styrelseordförande

 

 

 

Robert Erlandsson

Styrelseledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Forsmark

Styrelseledamot

 

 

Johan Rockström

Verkställande direktör

 

 

Fredrik Armandt

Styrelseledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK)

Okt-dec 2023

Okt-dec 2022

Jan-dec 2023

Jan-dec 2022

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

14 200

12 252

49 376

45 000

Övriga rörelseintäkter

0

378

30

399

 

14 200

12 630

49 406

45 399

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

Inköp av varor och tjänster 

-2 162

-1 779

-8 272

-9 902

Övriga externa kostnader

-2 277

-2 415

-9 086

-7 526

Personalkostnader

-7 513

-7 391

-28 803

-25 938

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

2 247

1 045

3 245

2 033

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-45

-46

-183

-179

Avskrivningar och nedskrivning av

 

 

 

 

immateriella anläggningstillgångar

0

-10 069

0

-12 066

Rörelseresultat (EBIT)

2 202

-9 070

3 062

-10 212

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

-23

-71

-338

-284

Summa finansiella poster

-23

-71

-338

-284

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

2 179

-9 142

2 723

-10 496

Bokslutsdisposition

Skatt

0

-7 231

-126

-7 231

Periodens resultat

2 179

-16 372

2 597

-17 728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK)

2023-12-31

 

2022-12-31

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

0

 

0

Materiella anläggningstillgångar

337

 

436

Finansiella anläggningstillgångar

2 774

 

3 000

Summa anläggningstillgångar

3 111

 

3 436

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kundfordringar

10 736

 

8 368

Kortfristiga fordringar

5 536

 

2 563

Likvida medel

2 804

 

4 280

Summa omsättningstillgångar

19 075

 

15 211

Summa tillgångar

22 186

 

18 647

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

Eget kapital

3 990

 

1 557

 

 

 

 

Uppskjuten skatteskuld

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga långfristiga skulder

4 875

 

7 750

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Leverantörsskulder

3 873

 

2 068

Skatteskulder

0

 

0

Övriga kortfristiga skulder

9 448

 

7 271

Summa Kortfristiga skulder

13 320

 

9 339

Summa eget kapital och skulder

22 186

 

18 647

 

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK)

2023-12-31

 

2022-12-31

Eget kapital vid periodens ingång

1 557

 

19 285

Erhållna aktieägartillskott

 

 

Avyttrat dotterbolag

-165

 

Periodens resultat

2 597

 

-17 728

Eget kapital vid periodens utgång

3 990

 

1 557

 

 

 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS  (TSEK)

Jan-dec

 

Jan-dec

2023

2022

Den löpande verksamheten

 

 

 

Rörelseresultat

3 062

 

-10 212

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

 

 

 

Av- och nedskrivningar

183

 

12 244

Realisationsresultat

0

 

0

Avsättningar

0

 

0

Erhållen ränta

0

 

0

Erlagd ränta

-392

 

-284

Betald inkomstskatt

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

 

 

 

förändringar av rörelsekapital

2 853

 

1 748

 

 

 

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Förändring av varulager

0

 

0

Förändring av kortfristiga fordringar

-5 351

 

1 561

Förändring av kortfristiga skulder

3 981

 

-1 389

Förändring av avsättningar

0

 

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 483

 

1 920

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av dotterföretag

0

 

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-84

 

-41

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-84

 

-41

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Nyemission

0

 

0

Upptagna lån

-938

 

0

Amorteringar

-1 937

 

-1 188

Förändring checkräkningskredit

 0

 

 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 875

 

-1 188

 

 

 

 

Årets kassaflöde

-1 476

 

691

Likvida medel vid periodens början

4 280

 

3 589

Likvida medel vid periodens slut

2 804

 

4 280

 

 

 

 

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK)

Okt-dec 2023

Okt-dec 2022

Helår 2023

Helår 2022

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

1 141

1050

4 722

3 928

Övriga rörelseintäkter

 

1 141

1050

4 722

3 928

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

Inköp av varor och tjänster 

Övriga externa kostnader

-422

-463

-1 786

-1540

Personalkostnader

-690

-819

-2 596

-2452

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

29

-232

341

-64

Resultat från värdepapper

Rörelseresultat (EBIT)

29

-232

341

-64

Resultat andelar koncernföretag

54

14 200

54

14 200

Räntekostnader och liknande resultatposter

-83

-71

-395

-239

Resultat efter finansiella poster

0

13 897

0

13 897

Koncernbidrag

2 320

-20 683

2 320

-20 683

Resultat före skatt

2 320

-6 786

2 320

-6 786

Skatt

 

-1 733

 

-1 733

Periodens resultat

2 320

-8 519

2 320

-8 519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK)

2023-12-31

 

2022-12-31

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

23 240

 

23 340

Summa anläggningstillgångar

23 240

 

23 340

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kundfordringar

400

 

0

Fordringar hos koncernbolag

5 242

 

8 856

Kortfristiga fordringar

-92

 

414

Likvida medel

614

 

366

Summa omsättningstillgångar

6 165

 

9 636

Summa tillgångar

29 405

 

32 976

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

Eget kapital

20 666

 

18 346

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

Övriga avsättningar

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga långfristiga skulder

4 875

 

7 749

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Leverantörsskulder

1 225

 

118

Skulder till koncernbolag

 

4 802

Övriga kortfristiga skulder

2 639

 

1 961

Summa kortfristiga skulder

3 864

 

6 881

Summa eget kapital och skulder

29 405

 

32 976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten finns tillgänglig på www.exalt.se under ”För investerare/regulatoriska dokument”

 

Finansiell kalender

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 kommer att offentliggöras senast den 11 april 2024.

 

Årsstämma i bolagets lokaler i Solna 2024-05-08

Delårsrapport kvartal 1, 2024 2024-05-17  

 

 

Kontaktuppgifter

 

Frågor kring rapporten:

 

Johan Rockström

E-post: johan.rockstrom@exalt.se

 

 

Exalt AB (publ)

Vretenvägen 12

17 54 Solna

 

Tel: 08 706 76 50

Web: www.exalt.se