Bokslutskommuniké januari-december 2017

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Exalt visar positivt rörelseresultat och kassaflöde i fjärde kvartalet

Sammandrag av koncernens resultatutveckling KSEK Oktober-december Januari-december
2017 2016 2017 2016
Nettoomsättning 9 904 20 410 43 544 47 301
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 647 -4 541 -11 326 -16 957
Rörelseresultat (EBIT) 3 286 -6 392 -19 095 -21 724
Periodens resultat per aktie, kr 0,12 -0,21 -0,37 -0,68
  • Ändrat bolagsnamn från Xtranet-gruppen i Stockholm AB till Exalt AB (publ)
  • Fortsatt stabil utveckling i Exalt och koncernen visar såväl positivt rörelseresultat som kassaflöde under kvartalet
  • Avvecklingen av fiberentreprenader till bostäder går in i sitt slutskede


Verksamheten och omstrukturering 2017
Xtranet, under namnändring till Exalt, är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät.

Bolaget kommunicerade den 4 april 2017 att verksamheten inom fiberentreprenader till bostäder skall avvecklas. Beslutet innebar att bolaget i bokslutet för första kvartalet lade en reserv på avvecklingen på totalt 15,1 Mkr. Avvecklingen är i sitt slutskede och beräknas vara avslutad under första kvartalet 2018. Inga ytterligare reserveringar har behövt göras under perioden.

Bolagsgruppens framtida verksamhet kommer att helt baseras på Exalt, som sedan starten 2005 redovisat god lönsamhet samt har ett välrenommerat varumärke. Utvecklingspotentialen i Exalt är stor med en stabil grund, ekonomiskt stabila och välkända kunder och med en hög efterfrågan på bolagens tjänster.

För att täcka kostnaderna för ovannämnda avveckling samt utveckling av Exalt genomfördes en nyemission i juni som gav 7,0 Mkr netto efter emissionskostnader.

Oktober-december 2017
Nettoomsättningen för gruppen uppgick under perioden till 9,9 Mkr. För motsvarande period 2016 uppgick den till 20,4 Mkr.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 Mkr (-4,5 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,3 Mkr (-6,4 Mkr). Styrelsens har beslutat om reviderad avskrivning av goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt Network och Exalt Installation 1 juli 2016. Bedömningen är att såväl den historiska lönsamhet som den förväntade lönsamheten i denna sammantagna verksamhet (hopslagna from juli 2017) ger god grund för att goodwillavskrivning kan göras över tio istället för fem år. Styrelsen har därför beslutat om en retroaktiv justering av gjorda avskrivningar sedan förvärvet, från 20% till 10% avskrivning. Detta innebär en positiv justering med 2,7 Mkr. För motsvarande period 2016 uppgick nedskrivningen till 1,3 Mkr.

Affärsområdena inom Exalt redovisade en omsättning på 9,1 Mkr (9,5) och ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 0,6 Mkr (1,6), vilket ger en marginal på cirka 7%. Omsättning och resultat nådde inte riktigt upp till förväntad nivå beroende på en något lägre orderingång. Dessutom övertog Exalt tre personer från avvecklad verksamhet i koncernen from 1 juli, vilket inneburit högre personalkostnader med cirka 0,6 Mkr per kvartal. Full utväxling har av dessa personer har inte erhållits ännu. Därtill har även under det fjärde kvartalet resurser från Exalts organisation allokerats för att möjliggöra avvecklingen av fiberentreprenader till bostäder. Detta har endast skett i liten omfattning efter årsskiftet och kommer att upphöra under första kvartalet.

Exalt har en stark position inom sina olika kundsegment; Telekom, Fastigheter och Stadsnät. Debiteringsgraden för de cirka 25 medarbetarna har under perioden varit fortsatt god. Den positiva situationen med hög beläggning kvarstår.

Affärsområdet inom fiberentreprenader till bostäder redovisade en nettoomsättning på 0,8 Mkr och ett nollrörelseresultat (EBITDA), detta till följd av upplöst del av ovannämnda reservering som gjordes under första kvartalet. Per den 31 december 2017 hade 7,9 Mkr av reserven om 9,3 Mkr utnyttjats. Endast ett projekt kvarstår, vilket har fördröjts något i tid men går nu in i sitt slutskede. Utöver detta täcker avvecklingsreserven kvarstående betalningar avseende lokaler och leasing av inventarier enligt tidigare ingångna kontrakt.

Koncernens likvida medel har under kvartalet ökat med 0,3 Mkr, vilket förutom Exalt-bolagens positiva kassaflöde förklaras av att avvecklingen av fiberentreprenader till bostäder klingat av.

Januari-december 2017 
Nettoomsättningen för gruppen under januari-december uppgick till 43,5 Mkr, varav Exalt-bolagen stod för 35,2 Mkr och fiberentreprenader till bostäder 8,3 Mkr. Under motsvarande period 2016 uppgick omsättningen totalt till 47,3 Mkr. Av denna stod fiberentreprenader till bostäder för 31,0 Mkr och Exalt, som förvärvades den 1 juli 2016, för 16,3 Mkr.

Resultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -11,3 Mkr (-17,0 Mkr) och resultatet efter av- och nedskrivningar, EBIT, uppgick till -19,1 Mkr (-21,7 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) har belastats med 1,7 Mkr avseende justerade planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen (se ovan).

Exalt-bolagen visade en god utveckling under hela perioden. Resultatet före avskrivningar, EBITDA, och efter allokering av gemensamma kostnader uppgick till 4,5 Mkr. Detta motsvarar en EBITDA-marginal på cirka 13%.

Till följd av fortsatta förluster inom affärsområdet fiberentreprenader till bostäder beslutade styrelsen som ovan nämnts i början av april att avveckla hela detta verksamhetsområde. Avvecklingen innebar att personal som arbetat i denna del av verksamheten varslades och att kontoren i Sundsvall och Göteborg lades ner. Totalt belastades resultatet för det första kvartalet med 15,1 Mkr i avvecklingskostnader, där

  • 5,8 Mkr avsåg nedskrivningar i balansräkningen hänförda till dotterbolag, avseende immateriella tillgångar och maskiner/utrustning.
  • 9,3 Mkr avsåg avvecklingskostnader avseende personal, lokaler, leasingkontrakt och dylikt samt beräknade negativa resultatbidrag på pågående fiberentreprenader. Per den 31 december uppgick kvarvarande reserv till 1,4 Mkr.

Dessa kostnader på 15,1 Mkr står därmed för den dominerande parten av hela resultatutfallet för perioden i koncernen.

Finansiering 
Under juni månad genomfördes en nyemission med företrädesrätt om 7,9 Mkr med möjlighet till extratilldelning om 1,5 Mkr till en teckningskurs om 0,55 kr per aktie. Denna extratilldelning kom att genomföras, vilket innebar att emissionen brutto uppgick till 9,4 Mkr. Nyemissionen blev övertecknad med 66%. Den har med hänsyn tagen till del som avser kvittningsemission på 1,8 Mkr samt emissionskostnader på 0,6 Mkr tillfört bolaget netto 7,0 Mkr. Bakgrunden till nyemissionen var att täcka avvecklingskostnader inom fiberentreprenader till bostäder samt stärka kassan inför en ökad expansionstakt och utveckling av verksamhetsområdena inom Exalt.

Under tredje kvartalet genomfördes på årsstämman beslut om en riktad kvittningsemission på 1,5 Mkr till bolagets störste ägare, Johan Stenman genom bolag, som därmed minskat räntebärande skulder med samma belopp. För att stärka bolagets balansräkning gjorde Johan Stenman, genom bolag, dessförinnan under första kvartalet ett ovillkorat aktieägartillskott om 5,0 Mkr.

Organisatoriska förändringar under januari-december 2017
På en extra bolagsstämma den 6 mars 2017 valdes Bengt-Åke Älgevik in som ny styrelseordförande i Xtranet. Vidare valdes Peter Nesz in som styrelseledamot.

Mikael Hjälm, tidigare vd för Exalt Network AB, utsågs till ny vd för Xtranet-gruppen fr o m april månad.

På årsstämman den 15 juni 2017 avträdde Johan Stenman styrelsen. På en extra bolagsstämma den 12 december 2017 invaldes Åsa Holmström som ny ledamot. Förutom henne består styrelsen därmed av Bengt-Åke Älgevik, Peter Nesz och Peter Mörsell.

Den verksamhet som tidigare bedrivits i Exalt Installation AB överfördes per den 1 juli till Exalt Network AB, vilket from 2018 är det enda rörelsedrivande bolaget i koncernen. Som ett led i detta har även moderbolagets firma under december 2017 ändrats från Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) till Exalt AB (publ).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Exalt har en offensiv plan för 2018, där satsningar kommer att göras för ökad expansionstakt. Som ett led i detta har bolaget anlitat en marknads-och säljresurs med start i februari. Fokusering kommer att ske på befintliga tjänster samt paketeringar för avancerade nätverks-och kommunikationslösningar.

Marknadsutsikter
Med sina tre verksamhetsområden erbjuder Exalt hela värdekedjan inom datakommunikation på en marknad som står i stark tillväxt. Få bolag i samma storlek på marknaden kan erbjuda hela värdekedjan inom datakommunikation. Marknaden inom telekom och stadsnät växer snabbt, krav på ökad hastighet och säkra uppkopplingar sker kontinuerligt. IP-baserade enheter ökar ständigt och därtill nya tjänster och funktioner i både samhället och i kommersiella bolag.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta nya finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framförallt projektförseningar, genomförandet av avvecklingen av fiberentreprenader, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade politiska beslut.

Finansiell ställning
Per den 31 december 2017 uppgick koncernens likvida medel till 3,7 Mkr. Därutöver fanns en outnyttjad checkkredit på 1,0 Mkr. Soliditeten uppgick till 33 % och det egna kapitalet uppgick till 15,9 Mkr.

Uppskjuten skattefordran uppgick per den 31 december 2017 till 11,9 Mkr vilket vid maximal möjlighet till nyttjande och 22 % schablonskatt motsvarar 54,1 Mkr i skattemässigt resultat.

Vid årets utgång uppgick de långfristiga skulderna till 12,7 Mkr, bestående av lån från bolagets största ägare Johan Stenman genom bolag. Lånet är amorteringsfritt och räntan uppgår till 1,77 %. Under kortfristiga skulder återfinns 10,0 Mkr till Swedbank AB, hänfört till förvärven av Exalt-bolagen. Återstående löptid för dessa 10,0 Mkr var per den 31 december 2017 kortare än 12 månader, och därmed att betrakta som kortfristiga skulder. Räntan är ca 2,3 % och lånet är i sin helhet garanterat av bolagets största ägare Johan Stenman genom bolag. Xtranet för dialog med långivarna i syfte att omförhandla lånen med långsiktigt fördelaktiga villkor.

Med anledning av bolagets negativa resultat 2017 och planerade aktiviteter för fortsatt expansion avser styrelsen föreslå stämman att utdelning inte lämnas och att fria medel balanseras i ny räkning.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Årsstämma 2018
Årsstämma planeras att hållas torsdagen den 17 maj 2018 i Sundbyberg. Delårsrapporter för 2018 kommer att avges enligt följande:

Delårsrapport kvartal 1 – 17 maj 2018
Delårsrapport kvartal 2 – 27 augusti 2018
Delårsrapport kvartal 3 – 20 november 2018
Delårsrapport kvartal 4 – 19 februari 2019

Fullständig årsredovisning och kommande rapporter
Den fullständiga årsredovisningen kan, senast tre veckor före årsstämman den 17 maj 2018, rekvireras från bolaget alternativt hämtas från bolagets hemsida.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Sundbyberg den 19 februari 2018

Exalt AB (publ)
Styrelsen och VD

Koncernens resultaträkning Oktober-december Januari-december
KSEK 2017 2016 2017 2016
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 9 904 20 410 43 544 47 301
Övriga rörelseintäkter 0 0 378 44
Summa rörelseintäkter 9 904 20 410 43 922 47 345
Rörelsens kostnader
Inköp av varor och tjänster -1 645 -10 217 -15 330 -21 930
Övriga externa kostnader (1) -1 222 -4 118 -13 100 -12 793
Personalkostnader -6 390 -10 616 -26 818 -29 579
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 647 -4 541 -11 326 -16 957
Avskrivning och nedskrivning av
materiella anläggningstillgångar (1)
-23 -297 -2 765
-1 060
Avskrivning och nedskrivning
av immateriella anläggningstillgångar (1)
2 662 -1 554 -5 004
-3 707
Rörelseresultat (EBIT) 3 286 -6 392 -19 095 -21 724
Finansiella intäkter 0 1 2
Finansiella kostnader -112 -138 -538 -275
Resultat efter finansiella poster 3 174 -6 529 -19 633 -21 997
Skatt 2 550 1 113 2 550 4 039
Periodens resultat 5 724 -5 416 -17 083 -17 958

(1) I posten för jan-dec ingår avvecklingskostnader för verksamheten inom fiberentreprenader uppgående till 1,4 Mkr. En reserv för dessa kostnader på totalt 9,3 Mkr lades i bokslutet för årets första kvartal. Av denna reserv har således mellanskillnaden, 7,9 Mkr, lösts upp under andra, tredje och fjärde kvartalet för de kostnader som totalt belastat dessa kvartal i berörda koncernbolag (4,2, 3,5 resp 0,2 Mkr). Därutöver ingår kostnader för nedskrivningar av tillgångar uppgående till 5,8 Mkr, vilka togs under första kvartalet. Total resultateffekt för nedläggningen uppgår således till 15,1 Mkr. Retroaktiv justering på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen har påverkat resultatet med +2,7 Mkr för fjärde kvartalet och -1,3 Mkr för helåret 2017.

Koncernens balansräkning 31-dec
KSEK 2017 2016
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 22 630 27 633
Materiella anläggningstillgångar 107 2 961
Finansiella anläggningstillgångar 11 883 9 334
Summa anläggningstillgångar 34 620 39 928
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 7 184 12 454
Skattefordringar 112 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 962 5 503
Kassa och bank 3 712 4 509
Summa omsättningstillgångar 12 970 22 466
Summa tillgångar 47 590 62 394
Eget kapital och skulder
Eget kapital 15 924 16 799
Uppskjuten skatteskuld 3 942
Avsättningar 1 447 0
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 12 700 21 800
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 0 696
Leverantörsskulder 986 6 931
Skatteskulder 330 1 644
Övriga kortfristiga skulder 16 200 13 582
Summa kortfristiga skulder 17 516 22 853
Summa eget kapital och skulder 47 590 62 394


Koncernens kassaflödesanalys, sammandrag Januari-december
KSEK 2017 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 258 -10 507
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -21 720
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 461 22 534
Periodens kassaflöde -797 -9 693
Likvida medel vid periodens början 4 509 14 202
Periodens kassaflöde -797 -9 693
Likvida medel vid periodens slut 3 712 4 509


Nyckeltal 31-dec 31-dec
2017 2016
Kassalikviditet 74% 98%
Soliditet 33% 27%
Antal aktier vid periodens utgång 1) 46 047 414 26 265 974
Resultat per aktie (SEK) 2) -0,37 -0,68
Eget kapital per aktie (SEK) 0,35 0,64
Medelantalet anställda för perioden 34 45

1) Under 2017 har två emissioner genomförts – dels en företrädesemission på 17 054 167 aktier, dels en riktad emission till Johan Stenman via bolag på 2 727 273 aktier.

2) Baserat på aktier vid periodens utgång

Moderbolagets resultaträkning Oktober-december Januari-december
KSEK 2017 2016 2017 2016
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 334 4 705 2 347 13 765
Övriga rörelseintäkter 0 0 283 0
Summa rörelseintäkter 334 4 705 2 630 13 765
Rörelsens kostnader
Inköp av varor och tjänster -2 -2 481 -1 377 -10 137
Övriga externa kostnader (1) 410 -2 112 -4 250 -6 450
Personalkostnader 8 -2 338 -2 348 -8 000
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 750 -2 226 -5 345 -10 822
Avskrivning och nedskrivning av
materiella anläggningstillgångar
0 -29 -231 -104
Rörelseresultat (EBIT) 750 -2 255 -5 576 -10 926
Resultat andelar koncernföretag (1) 0 -500 -23 541 1 672
Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -113 -132 -491 -248
Resultat efter finansiella poster 637 -2 887 -29 608 -9 502
Koncernbidrag 5 508 0 5 508 0
Skatt 0 600 0 2 400
Periodens resultat 6 145 -2 287 -24 100 -7 102

(1) I posten ingick per 170331 avvecklingskostnader för verksamheten inom fiberentreprenader uppgående till 9,3 Mkr. Efter upplösning med 4,2 Mkr, 3,5 Mkr resp 0,2 Mkr under andra, tredje och fjärde kvartalet kvarstod 1,4 Mkr per 171231. Av dessa har totalt 0,9 Mkr omallokerats till dotterbolagen Teledatafiber Installation i Vara AB och Exalt Network AB. Moderbolaget har på grund av nedläggningarna skrivit ner värdet på aktier i dotterbolag med totalt 23,5 Mkr.

Moderbolagets balansräkning 31-dec
KSEK 2017 2016
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 0 231
Finansiella anläggningstillgångar 41 861 53 653
Summa anläggningstillgångar 41 861 53 884
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 2 219
Fordringar hos koncernföretag 7 956 10 790
Skattefordringar 111                           0
Kortfristiga fordringar 81 3 271
Kassa och bank 332 0
Summa omsättningstillgångar 8 480 16 280
Summa tillgångar 50 341 70 164
Eget kapital och skulder
Eget kapital 22 530 31 361
Avsättningar 529 0
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 12 700 21 800
Summa långfristiga skulder 12 700 21 800
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 0 696
Leverantörsskulder 86 2 516
Skulder till koncernföretag 3 987 11 111
Övriga kortfristiga skulder 10 509 2 680
Summa kortfristiga skulder 14 582 17 003
Summa eget kapital och skulder 50 341 70 164

Not 1. Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Exalt-koncernen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget. Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen utgörs av prövning av nedskrivningsbehov av goodwill och värdering av underskott. 

För mer information, vänligen kontakta:

Beng-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com

070-873 18 38

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.