Bokslutskommuniké januari-december 2018

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2018

Fjärde kvartalet i siffror

 •  Nettoomsättningen uppgick till 10,2 MSEK (9,9) MSEK
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,0 MSEK (0,6) MSEK
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,3 MSEK (3,3) MSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -1,1 MSEK (5,7) MSEK
 •  Resultat per aktie före uppgick till 0 (0,12) SEK*
 •  Likvida medel uppgick per den 31 december till 3,4 MSEK (3,7) MSEK

Helåret i siffror

 •  Nettoomsättningen uppgick till 38,8 (43,8) MSEK 
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,5 (-11,3) MSEK
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,7 (-19,1) MSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -1,0 (-16,1) MSEK
 •  Resultat per aktie uppgick till 0 (-0,35) SEK*
 •  Likvida medel uppgick per den 31 december till 3,4 (3,7) MSEK

* Justerat med 8 000 000 nyemitterade aktier beslutade på årsstämman, registrerade hos bolagsverket 2018-10-17

Viktiga händelser under kvartalet

 •  Förstärkning av bolagets styrelse med Karin Steen (aktieinnehav 250 000 st.) som styrelseordförande och Glenn Sernbrandt (aktieinnehav 0 st.) som styrelseledamot.

Händelser efter perioden utgång 

 •  Huawei har gett Exalt fortsatt förtroende att leverera transmissionstjänster till Huaweis uppdragsgivare Telenor.
 •  Glenn Sernbrandt har beslutat att avgå som styrelseledamot av personliga skäl.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Hjälm, VD
mikael.hjalm@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.