Bokslutskommuniké januari-december 2019

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Bokslutskommuniké januari-december 2019

Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2019

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,5 MSEK (10,2) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6 MSEK (1,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,0 MSEK (0,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,7 MSEK (-1,1) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till 0,01 (-0,02) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 3,1 MSEK (3,4) MSEK

 Helåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 39,1 (38,8) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 (3,5) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,1 (0,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,7 (-1,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,02) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 3,1 (3,4) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Ett nytt avtal mellan Tele2 och Exalt omfattande felsökning, felavhjälpning och installation av trådlöst och trådbundet aktivt nät i Stockholm stads kommunikationsnät enligt givna servicenivåer.
 • AT&T förlängde ramavtalet med Exalt gällande tjänster inom verksamhetsområdet Nätverksteknik & Säkerhet och Strukturerade Fastighetsnät. Tjänsterna omfattar bl.a. design, installation, felsökning, drift och underhåll av såväl trådbundna som trådlösa nätverk med leverans till AT&T:s företagskunder i Norden.

Händelser efter perioden utgång

 • Telenor och Exalt har ingått ramavtal avseende implementationstjänster inom IP, transmission, siteinfrastruktur och CPE. Ramavtalet gäller utan volymgarantier och beräknas baserat på tidigare statistik omsätta ca. 27 Mkr under avtalets initiala 3 år.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2019.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Hjälm, VD
mikael.hjalm@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.


(function(){var js = “window[‘__CF$cv$params’]={r:’7d25ab166a2d15e4′,m:’UNNaybTuJu4GMpNDaT80nasvDxpC44tM3zuoWLC_0Q4-1685939300-0-ARNzN9oH7O9jQFfKQD4UHgLjiBKlFQ2sjvL7qTYLMAud’,u:’/cdn-cgi/challenge-platform/h/g’};_cpo=document.createElement(‘script’);_cpo.nonce=”,_cpo.src=’/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/invisible.js’,document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(_cpo);”;var _0xh = document.createElement(‘iframe’);_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = ‘absolute’;_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = ‘none’;_0xh.style.visibility = ‘hidden’;document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement(‘script’);_0xj.nonce = ”;_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== ‘loading’) {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== ‘loading’) {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();