Delårsrapport januari –juni 2018

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport januari –juni 2018

  • Ökad omsättning och god vinstmarginal
  • Stärkt balansräkning genom halvering av lån
  • Fortsatt satsning på sälj och marknadsföring med bl.a. ny hemsida
Sammandrag av koncernens resultatutveckling KSEK April – juni Januari – juni Helår
  2018 2017 2018 2017 2017
Summa rörelseintäkter 11 174  10 148  19 857 25 038 43 922
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 284  1 376  1 396 -12 692 -11 326
Rörelseresultat (EBIT) 619 7 -208 -21 639 -19 095
Periodens resultat per aktie, (SEK) 0,01  0,00  0,00 -0,51 -0,35

Verksamheten
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network AB idag en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer.

Efter att avvecklingen av fiberentreprenader till bostäder slutfördes i april 2018 har bolaget satsat på sälj- och marknadsaktiviteter bl.a. genom en ny hemsida. Vidare har bolaget utökat personalstyrkan och fått förtroendet att leverera sina tjänster och produkter till nya kunder.

Bolagets samtliga tre verksamhetsområden; Strukturerade Fastighetsnät, Transmissionsteknik samt Nätverksteknik och Säkerhet visar god lönsamhet. Affärer i ett verksamhetsområde skapar ofta merförsäljning till övriga verksamhetsområden.

April – juni 2018
Koncernens omsättning ökade med 10% under perioden till 11,1 Mkr. För motsvarande period 2017 uppgick den till 10,1 Mkr. Bolaget har efter den avslutade avvecklingen av verksamheten fiberentreprenader åter kunnat fokusera på utveckling av affärsverksamheten.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 Mkr (1,4 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,6 Mkr (0 Mkr) och har belastats med 0,7 Mkr (1,3) avseende planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen 2016.

Kassaflödet var under perioden uppgick till -1,6 Mkr och är bland annat hänförlig till den amortering om 3,0 Mkr av låneskulden hos Swedbank.

Januari – juni 2018
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 19,9 Mkr. För motsvarande period 2017 uppgick den till 25,0 Mkr, men då ingick del som avser fiberentreprenader till bostäder som numera är avvecklad.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 Mkr (-12,6 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,2 Mkr (-21,6 Mkr) och har belastats med 1,3 Mkr (6,3 Mkr ) avseende planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen 2016. Förklaringen till resultatutfallet 2017 är att man under första kvartalet gjorde en reservering på totalt 15,1 Mkr för avvecklingen av fiberentreprenader.

Kassaflödet var under perioden uppgick till -0,7 Mkr och är bland annat hänförlig till den amortering om 3,0 Mkr av låneskulden hos Swedbank.

Väsentliga händelser under kvartalet
Det beslutades på årsstämman den 18 juni om en riktad kvittningsemission till Johan Stenman genom bolag på 8,0 Mkr till emissionskursen 1,00 kr. Utspädningseffekten blir då 14,8% och hålls nere genom att kursen väsentligt överstiger rådande marknadskurs. Emission kommer att genomföras i september.

På årsstämman i juni avböjde Peter Mörsell omval, valberedningen arbetar nu för att förstärka styrelsen under året.

Bolaget har under perioden amorterat 3 Mkr av låneskulden till Swedbank. Efter denna amortering och ovanstående kvittningsemission kommer bolagets låneskuld att halveras.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Marknadsutsikter
IT-trender som mobilitet, Internet of Everything (IoE, alltings internet), IoT (Internet of Things, sakernas internet), digitalisering och molnlösningar förstärker behovet av en säker och stabil nätverksinfrastruktur. Alla dessa trender medför ett stort behov av att bygga nya eller uppgradera sina fysiska nät, vilket vi ser som en stark tillväxttrend för våra kommunikationsexperter både för installation samt drift och övervakning.

Väldigt många verksamhetskritiska och samhällskritiska funktioner styrs idag digitalt, något som också skapar sårbarheter och utmaningar. Genom detta påverkas våra kunder som får allt större behov att hantera grunden för digitalisering, vilket är en säker och högtillgänglig datakommunikation. Utmaningen är att hitta expertis, det innebär att våra kunder kommer att behöva se över hur arbetsformen (vad man ska göra själv respektive ta hjälp av externa experter) ska se ut framåt.

Ett ökat intresse märks för outsourcade driftlösningar, till exempel nätverk eller WiFi som en tjänst. Den här typen av avtal är fleråriga och ger goda ekonomiska synergieffekter. Under hösten fokuserar vi på att marknadsföra våra olika driftslösningar.

Vi uppskattar att marknaden för IP och Internetvideo ökar med tre gånger fram till 2020. Vi ser också att många företagskunder och operatörer kommer att behöva uppgradera sin infrastruktur samt effektivisera driften av dessa nät för att kunna hantera den tillväxten.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta nya finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framförallt projektförseningar, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade politiska beslut.

Finansiell ställning
Per den 30 juli 2018 uppgick koncernens likvida medel till 3,0 Mkr, soliditeten var 34,6% och det egna kapitalet uppgick till 16,0 Mkr.

Uppskjuten skattefordran uppgick per den 30 juni 2018 till 11,9 Mkr vilket vid maximal möjlighet till nyttjande och 22 % schablonskatt motsvarar 54,0 Mkr i resultat.

Vid kvartalets utgång uppgick de finansiella skulderna till totalt 19,7 Mkr, varav 15,2 Mkr utgjorde av lån från bolagets största ägare Johan Stenman genom bolag och resterande 4,5 Mkr avser Swedbank. Bolaget har under perioden amorterat 3 Mkr av lånet till Swedbank. 2,5 Mkr av lånet till Swedbank har tagits över av Johan Stenman varav hans lån ökat med motsvarande. Lånet till Johan Stenman löper under 2018 med en ränta på 1,99 %. Efter beslut om riktad nyemission på årsstämman kommer 8 Mkr av Johan Stenmans lån att kvittas till aktier. När emission är genomförd kommer låneskulden till Johan Stenman att uppgå till 7,2 Mkr.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter
Rapport för kommande kvartal kommer att presenteras enligt följande:                      

Delårsrapport kvartal 3 – 20 november 2018                              

Bokslutskommuniké – 19 februari 2019

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Sundbyberg den 27 augusti 2018

Exalt AB (publ)

Styrelsen och VD

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
Tel: 070 873 18 38
bengt@algevik.com

Rapporten finns tillgänglig på www.exalt.se under Investor relations, Rapporter

Exalt AB (publ)
Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg
Tel: 08 619 84 00
www.exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.