Delårsrapport januari – mars 2018

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport januari – mars 2018

Kraftigt förbättrat rörelseresultat (EBITDA)

  • Stabil utveckling under kvartalets senare del efter trevande inledning
  • Ökade marknadsinsatser initierade för högre tillväxt
  • Avveckling av fiberentreprenader till bostäder slutförd med positivt utfall
  • Halvering av lån genom amortering och förslag till riktad nyemisson
Sammandrag av koncernens resultatutveckling KSEK Januari – mars Helår
  2018 2017 2017
Summa rörelseintäkter 9 338 14 890 43 922
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 592 -13 968 -11 326
Rörelseresultat (EBIT) -106 -21 646 -19 095
Periodens resultat per aktie, (SEK) -0,01 -0,83 -0,35

Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network AB idag en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Koncernens tidigare huvudsakliga verksamhet, fiberentreprenader till bostäder, började avvecklas under våren 2017 och är nu helt avvecklad.

Verksamheten under första kvartalet 2018

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 9,3 Mkr. För 2017 uppgick den till 14,9 Mkr, men då ingick del som avser fiberentreprenader till bostäder.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 Mkr (-14,0 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,1 Mkr (-21,6 Mkr) och har belastats med 0,7 Mkr (1,3) avseende planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen 2016. Förklaringen till resultatutfallet 2017 är att man under första kvartalet gjorde en reservering på totalt 15,1 Mkr för avvecklingen av fiberentreprenader.

För Exalt Network AB uppgick omsättningen till 8,7 Mkr (9,4) och rörelseresultatet (EBITDA) efter allokering av moderbolagskostnader 0,5 Mkr (1,8). EBITDA-marginalen uppgick till ca 5% (19%). Detta ska ses i ljuset av två saker. För det första var det ett exceptionellt starkt kvartal 2017, med en kombination av något mer gynnsam mix av tjänster samt lägre kostnadsvolym. För det andra var inledningen av året trög med en avvaktan i marknaden som sedan förbättrats. Därtill har satsningar på marknadssidan inletts för att höja tillväxt och lönsamhet. Exalt har historiskt visat god lönsamhet samt har ett välrenommerat varumärke. Utvecklingspotentialen i Exalt-bolagen är betydande med en god efterfrågan på bolagens tjänster samt ekonomiskt stabila och välkända kunder.

Avvecklingen av det sista projektet inom affärsområdet fiberentreprenader till bostäder har slutförts under kvartalet med ett positivt utfall. Omsättningen uppgick till 0,6 Mkr och efter avdrag för huvudsakligen garantiavsättningar uppgick resultatet (EBITDA) till 0,2 Mkr.

Kassaflödet var under perioden starkt och uppgick till närmare 0,9 Mkr. En amortering av lån på 3,0 Mkr som var tänkt att göras i slutet av kvartalet har gjorts i slutet av april.

Under perioden har bolaget välkomnat nya kunder samt har fortsatt god orderingång och efterfrågan på sina tjänster.

Väsentliga händelser efter periodens utgång.

Bolaget har under senaste åren haft en betydande lånebörda, vilken vid inledningen av året uppgick till 22,7 Mkr. Som ett led i att söka stärka minska denna och stärka bolagets finansiella ställning har styrelsen fört diskussioner med såväl bank (Swedbank) som bolagets störste ägare och tillika långivare, Johan Stenman (genom bolaget Förvaltor AB), om en långsiktig attraktiv lösning. Detta ledde fram till ett förslag som innebär att styrelsen föreslår årsstämman i juni om en riktad kvittningsemission till Johan Stenman genom bolag på 8,0 Mkr till emissionskursen 1,00 kr. Utspädningseffekten blir då 14,8% och hålls nere genom att kursen överstiger rådande marknadskurs.

Kvarvarande lån till Johan Stenman genom bolag uppgår till 7,2 Mkr, sedan 2,5 Mkr har övertagits av bankens lån. Av dessa 7,2 Mkr utgör 6,9 Mkr långfristig del.

Lån till banken uppgår efter amortering och omförhandling till 4,5 Mkr, varav 3,75 Mkr är långfristigt. Efter amortering på 3 Mkr och kvittningsemission på 8 Mkr kvarstår skulder till bank och Förvaltor AB på 11,7 Mkr. Efter genomförd kvittningsemission och amortering nästintill halveras bolagets lån vilket ger avsevärt bättre förutsättningar för tillväxt.

Marknadsutsikter

Med de tre verksamhetsområden erbjuder Exalt hela värdekedjan inom datakommunikation på en marknad som står i stark tillväxt. Infrastrukturen inom datakommunikation blir viktigare och få bolag på marknaden kan hantera hela värdekedjan med dess utmaningar som Exalt kan med sin långa tekniska erfarenhet. Vi ser att fler och fler företag vill ha en specialistpartner som arbetar med kunden för att förändra och förstå datakommunikation. Marknadens krav på högre tillgänglighet med förbättrad hastighet och säkrad kommunikation sker kontinuerligt i en allt snabbare takt.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta nya finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framförallt projektförseningar, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade politiska beslut.

Finansiell ställning

Per den 31 mars 2018 uppgick koncernens likvida medel till 4,6 Mkr, soliditeten var 33% och det egna kapitalet uppgick till 15,7 Mkr.

Uppskjuten skattefordran uppgick per den 31 mars 2018 till 11,9 Mkr vilket vid maximal möjlighet till nyttjande och 22 % schablonskatt motsvarar 54,0 Mkr i resultat.

Vid kvartalets utgång uppgick de finansiella skulderna till totalt 22,7 Mkr, varav 12,7 Mkr utgjorde av lån från bolagets största ägare Johan Stenman genom bolag och resterande 10,0 Mkr avser Swedbank. Lånet till Johan Stenman löper under 2018 med en ränta på 1,99 %. Se vidare under Väsentliga händelser efter periodens utgång ovan.

Prognos

Exalts styrelse lämnar normalt sett inga prognoser. Efter avslutad avveckling av fiberverksamheten till bostäder är emellertid styrelsens bedömning att koncernen fortsatt skall visa positivt rörelseresultat och positivt kassaflöde under 2018.

Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Rapport för kommande kvartal kommer att presenteras enligt följande:              

Delårsrapport kvartal 2 – 27 augusti 2018
Delårsrapport kvartal 3 – 20 november 2018
Delårsrapport kvartal 4 – 19 februari 2019

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Sundbyberg den 17 maj 2018

Exalt AB (publ)

Styrelsen och VD

Rapporten finns tillgänglig på www.exalt.se under “Investor relations/Rapporter”

För mer information, vänligen kontakta:

Beng-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com

070-873 18 38

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.