Delårsrapport januari – mars 2020

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport januari – mars 2020

Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2020

Första kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,5 MSEK (8,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 MSEK (0,1) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,1 MSEK (-0,6) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (-0,6) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till 0,00 (-0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 mars till 5,3 MSEK (2,8) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Telenor och Exalt har ingått ramavtal avseende implementationstjänster inom IP, transmission, siteinfrastruktur och CPE. Ramavtalet gäller utan volymgarantier och beräknas baserat på tidigare statistik omsätta ca. 27 Mkr under avtalets initiala 3 år.
 •  Mikael Hjälm lämnar sitt uppdrag som VD och blir ansvarig för det sammanslagna affärsområdet “IT-infrastruktur”
  – Styrelseledamot Fredrik Armandt tillträder som interim VD
  – “Strukturerade fastighetsnät” och “Transmissionsteknik” ingår i nytt affärsområde “IT-infrastruktur”

Händelser efter perioden utgång

 • Oro på marknaden över rådande pandemi skapar en viss påverkan även i Exalt´s verksamhet. Vi har under april månad känt en svängning i marknaden där även vi som företag behöver anpassa oss.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Armandt, VD
08-706 76 50
fredrik.armandt@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.