Exalt stärker finanserna och underlättar tillväxt genom halvering av lån

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt stärker finanserna och underlättar tillväxt genom halvering av lån

Inför kommande årsstämma den 18 juni 2018 i Exalt AB (publ) föreslår styrelsen en riktad kvittningsemission till bolagets enskilt största aktieägare Johan Stenman (genom Förvaltor AB). Villkor för emissionen är att 8,0 Mkr av bolagets lån hos Förvaltor AB kvittas mot 8 miljoner nyemitterade aktier á 1 kr. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom kvittning av fordran stärka bolagets balansräkning. Efter kvittningsemissionen kommer totalt antal aktier i bolaget uppgå till 54,047,414 st. Utspädningseffekten blir 14,8% och hålls nere genom att kvittningsemissionen genomförs till kursen 1 kr per aktie. Kvarvarande lån till Förvaltor AB uppgår efter kvittningsemissionen till 7,2 Mkr, varav 6,9 Mkr är långfristigt.

Exalt har från egen kassa amorterat 3,0 Mkr av befintligt lån hos Swedbank, där också lånevillkoren omförhandlats för kvarvarande lån som efter amorteringen uppgår till 4,5 Mkr, varav 3,75 Mkr är långfristigt.

Efter genomförd kvittningsemission och amortering nästintill halveras bolagets lån vilket ger avsevärt bättre förutsättningar för tillväxt.

För mer information, vänligen kontakta:

Beng-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com

070-873 18 38

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.