Kallelse till årsstämma i Exalt AB (publ)

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Kallelse till årsstämma i Exalt AB (publ)

Aktieägarna i Exalt AB (publ), org.nr 556634-1300 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 juni 2018 kl. 12.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hallonbergsplan 5 i Sundbyberg.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 12 juni 2018, dels senast kl 12.00 tisdagen den 12 juni 2018 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@exalt.se eller per brev till Exalt AB (publ), Hallonbergsplan 5, 174 52 SUNDBYBERG. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas. Vid denna kallelse finns det totalt 46 047 414 aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtits förvaltaregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 12 juni 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a. Fastställande av Bolagets och koncernens resultat-och balansräkning
b. Disposition av Bolagets vinst eller förlust
c. Ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse-och revisorsarvode
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter och revisor
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om riktad kvittningsemission av aktier
14. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor för serie 2015/2017 (TO1)
15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
16. Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9-11 Fastställande av styrelse-och revisorsarvode, Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt Val av styrelseledamöter och revisor  

Valberedning återkommer med förslag, vilka kommer att publiceras på bolagets hemsida cirka en vecka före årsstämman.    

Punkt 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga på så sätt att Bolaget kan rekrytera och bibehålla kompetent personal. Ledande befattningshavare avser de personer som utgör Bolagets koncernledning. Utöver fast lön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilket skall innehålla ett förutbestämt tak och vara baserad på Bolagets ekonomiska utfall i förhållande till i förväg uppställda resultatmål. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga ersättning till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag, vilket i sådana fall skall ha ett förutbestämt tak. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 13 Beslut om riktad kvittningsemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om riktad kvittningsemission till Johan Stenman (genom Förvaltor AB). Villkoren är att 8.000.000 SEK av lån hos Förvaltor AB kvittas mot aktier till teckningskursen 1,00 SEK. Det innebär en ökning av aktiekapitalet med 2.320.000 SEK till 15.673.750 kr och att antalet aktier skulle uppgå till 54.017.414 st. Syftet med denna åtgärd är att stärka balansräkningen och minska bolagets finansiella kostnader.

Punkt 14 Beslut om förlängning av teckningsperioden för teckningsoptioner serie 2015/2017 (TO1)

Garanterna i genomförd företrädesemission 2015 erhöll sin ersättning i form av 8 758 089 teckningsoptioner i serie 2015/2017 (TO1). Teckningsoptionerna medförde rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 januari – 31 december 2017 för 2,28 kr per nytecknad aktie. Villkoren beslutades ändras vid årsstämman 2017 så att dels teckningskursen sattes till 1,60 kr per aktie, dels att teckningsperioden förlängdes till den 31 december 2018. Övriga villkor blev oförändrade. Teckningsperioden föreslås nu förlängas till den 31 december 2019 med i övrigt oförändrade villkor (alltså samma teckningskurs 1,60 kr)

Vid fullt utnyttjande av optionerna skulle Bolaget tillföras 14,0 Mkr. Utspädningseffekten, utifrån antalet aktier vid kallelsens avgivande, motsvarar vid maximal inlösen 5,5%. Styrelsen anser inte att en förlängning av teckningstiden innebär att väsentlig nackdel uppstår vare sig för teckningsoptionsinnehavarna eller för de befintliga aktieägarna i Bolaget.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de formella justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av samma majoritet som vid beslutet att anta teckningsoptionsvillkoren, innebärande att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa stämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet i denna punkt som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

HANDLINGAR

Styrelsens förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.exalt.se. Kopior av handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har även rätt att vid stämman begära upplysningar som 7 kap 32 § aktiebolagslagen stadgar.

. . .

Stockholm i maj 2018

Exalt AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta 
Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande  

Tel: 070-873 18 38

bengt@algevik.com

Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network AB en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Exalt är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Exalt är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.