KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I EXALT AB (publ)

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I EXALT AB (publ)

Aktieägarna i Exalt AB (publ), org.nr 556634-1300 (”Bolaget”), kallas härmed till extra stämma onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 09.30.

Stämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hallonbergsplan 5 i Sundbyberg.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 27 september 2018, dels senast torsdagen den 27 september 2018 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@exalt.se eller per brev till Exalt AB (publ), Hallonbergsplan 5, 174 52 SUNDBYBERG. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas. Vid denna kallelse finns det totalt 46 047 414 aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtits förvaltaregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 27 september 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om nyval av ledamöter
  8. Beslut om arvode till styrelseledamöter
  9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 Beslut om nyval av ledamöter

Karin Sten föreslås väljas in som ny styrelseordförande i bolagets styrelse. Nuvarande styrelseordförande Bengt-Åke Älgevik har meddelat att han inte står till förfogande för uppdraget. Vidare föreslås Glenn Sernbrandt väljas in som styrelseledamot.

Punkt 8 Beslut om arvode till styrelseledamöter

Föreslås att styrelsearvodet skall ökas till totalt 375 000 kr att fördelas inom styrelsen.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.exalt.se. Kopior av handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har även rätt att vid stämman begära upplysningar som 7 kap 32 § aktiebolagslagen stadgar.

. . .

Stockholm i september 2018