Kommuniké från årsstämma i Exalt AB (publ) 11 maj 2023

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Kommuniké från årsstämma i Exalt AB (publ) 11 maj 2023

Exalt AB (publ) höll årsstämma den 11 maj 2023 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2022. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslutades att arvodet ska utgå till styrelseledamöterna med totalt 590 000 kronor, att fördelas inom styrelsen, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra och att Fredrik Armandt, Christer Ljungberg och Robert Erlandsson omväljs för perioden fram till årsstämman 2024. Till ny styrelseledamot väljs Helena Forsmark. Christer Ljungberg valdes till ordförande. Till revisor valdes Joakim Söderin, Grant Thornton.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor ska vara marknadsmässiga på så sätt att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter i enlighet med dess antagna strategi.

Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid beslut om bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Ljungberg, styrelseordförande
christer.ljungberg@novogon.com

Om Exalt AB (publ)

Exalt är en helhetsleverantör av IT-driftslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, driftar,  underhåller IT-lösningar för företag och organisationer. Med hög kompetens, leveranskvalitet och certifieringar ser Exalt till att kunderna får och upprätthåller en säker IT miljö. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.