Kommuniké från årsstämma i Exalt AB (publ)

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Kommuniké från årsstämma i Exalt AB (publ)

Sundbyberg 2018-06-18

Exalt AB (publ) höll årsstämma den 18 juni 2018 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2017. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att arvodet ska utgå till styrelseledamöterna med oförändrade totalt 300 000 kronor, att fördelas inom styrelsen, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara tre och att Bengt-Åke Älgevik, Peter Nesz samt Åsa Holmström omväljs för nästa period. Bengt-Åke Älgevik valdes till ordförande. Peter Mörsell har avböjt omval, valberedningen arbetar för att förstärka styrelsen under året. Till revisor valdes Joakim Söderin, Grant Thornton.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor ska vara marknadsmässiga på så sätt att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad kvittningsemission Johan Stenman via bolag, Förvaltor AB. Villkoren är att 8.000.000 SEK av lån hos Förvaltor AB kvittas mot aktier till teckningskursen 1,00 SEK.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ändra villkoren för de 8 758 089 teckningsoptionerna i serie 2015/2017, TO1, där en (1) option medför rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsperioden förlängs till den 31 december 2019 (tidigare 31 december 2018) och teckningskursen är oförändrad om 1,60 kronor per nytecknad aktie.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

För mer information, vänligen kontakta:

Beng-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com

070-873 18 38

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.