Kommuniké från årsstämma i Exalt AB (publ)

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Kommuniké från årsstämma i Exalt AB (publ)

Exalt AB (publ) höll årsstämma den 28 maj 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2019. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslutades att arvodet ska utgå till styrelseledamöterna med oförändrade totalt 375 000 kronor, att fördelas inom styrelsen, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra och att Karin Sten, Fredrik Armandt, Peter Nesz samt Åsa Holmström omväljs för perioden fram till årsstämman 2021. Karin Sten valdes till ordförande. Till revisor valdes Joakim Söderin, Grant Thornton.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor ska vara marknadsmässiga på så sätt att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra villkoren för de 8 758 089 teckningsoptionerna i serie 2015/2017, TO1, där en (1) option medför rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsperioden förlängs till den 31 december 2021 (tidigare 31 december 2020) och teckningskursen är oförändrad om 1,60 kronor per nytecknad aktie.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Emissionsutrymmet begränsas av maximalt antal aktier enligt bolagsordningen samt teckningsutrymmet enligt TO1.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Sten, styrelseordförande
karin.steen@somitrack.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.