Kommuniké från extra bolagsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Kommuniké från extra bolagsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma beslutades 2 saker;

1)      Ändring av bolagsordningen.

Denna avsåg § 3, Bolagets verksamhet. Bakgrunden till ändringen var att Bolagsverket nekat att godkänna ansökan om firmaändring från Xtranet till Exalt efter årsstämmans beslut i juni 2017. Bolagsverket ansåg att en formulering i dåvarande bolagsordnings verksamhetsbeskrivning, ”…marknadsföring och försäljning av produkter..”, stred mot ett etablerat EU-varumärke med Exalt. I den nu beslutade lydelsen har denna formulering slopats och en annan lydelse av verksamhetsbeskrivningen tagits fram. Med den nya lydelsen avser bolaget att fullfölja firmaändringen.

2)      Inval av ny styrelseledamot.

Stämman beslutade invälja Åsa Holmström till ny ledamot i styrelsen. Åsa Holmström har arbetat över 25 år i IT-branschen och har stor erfarenhet från ledande befattningar med fokus på företagsutveckling samt sälj och marknadsföring.

För mer information, vänligen kontakta:

Beng-Åke Älgevik, styrelseordförande

bengt@algevik.com
073-873 18 38

Om Xtranet

Xtranet är genom dotterbolagen Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se