Komplettering av kallelse till årsstämma i Exalt AB (publ) publicerad den 17 maj 2018

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Komplettering av kallelse till årsstämma i Exalt AB (publ) publicerad den 17 maj 2018

FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9-11 PÅ DAGORDNINGEN

Punkt 9 Fastställande av styrelse-och revisorsarvode  

Valberedningen och styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med oförändrade totala 300 000 SEK att fördelas inom styrelsen, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara tre utan suppleanter.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter och revisor

Peter Mörsell har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Bengt-Åke Älgevik, Åsa Holmström och Peter Nesz omväljs för nästa period. Bengt-Åke Älgevik föreslås till ordförande. Valberedningen föreslår att Grant Thornton väljs som Bolagets revisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Beng-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com

070-873 18 38

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.